RATASMÄKI I ASEMAKAAVAMUUTOS

Kaavamuutos käsittää Ratastien pohjoispuolella kaupungin omistuksessa olevan korttelin 583 ja siihen liittyvät erityis- ja katualueet. 

Kaupunginarkkitehti on  13.3.2024 päättänyt laittaa merkitykseltään vähäisen asemakaavamuutoksen vireille.

Kaavaehdotuksesta ei jätetty muistutuksia. Kaupunginarkkitehti on hyväksynyt ehdotuksen 10.4.2024 viranhaltijapäätöksellä.
Kaavan hyväksymistä koskevaan päätökseen saa hakea muutosta valittamalla hallintotuomioistuimeen kunnallisvalituksin noudattaen, mitä kuntalaissa säädetään. Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

EHDOTUSVAIHEEN MATERIAALI (14.3.2024), nähtävänä 25.3. - 8.4.2024