Jätevesien käsittely

Ensimmäisenä on selvitettävä onko liittäminen kunnallisen jätevesiverkostoon mahdollista. Vesihuoltolaitosten toiminta-alueilla sijaitsevien kiinteistöjen on ensisijaisesti liityttävä kunnalliseen viemäriverkostoon.

Jäteveden toiminta-aluekartat:
Forssa (keskusta), Forssa (Koijärvi ja Matku), Jokioinen, Humppila, Tammela ja Ypäjä

Vesihuollon vapautukset

Vesihuoltolaitoksen vesijohtoon tai jätevesiviemäriin liittymisestä voi hakea vapautusta (pdf). Vapautus on vesihuoltolain 11 §:n mukaan myönnettävä, jos liittyminen on kiinteistön omistajalle tai haltijalle kohtuutonta eikä vapauttaminen vaaranna vesihuollon taloudellista ja asianmukaista hoitamista toiminta-alueella. Liittyminen voi olla kohtuutonta liittymisestä aiheutuvien kustannusten, vesihuoltolaitoksen palvelujen vähäisen tarpeen tai muun vastaavan erityisen syyn vuoksi.

Vesijohtoon liittymisestä vapauttamista hakevalla kiinteistöllä on oltava käytettävissä riittävästi vaatimukset täyttävää talousvettä. Talousveden laatu tulee osoittaa talousvesitutkimuksella. Kaikista kaivoista tutkitaan sameus, väri, haju, pH, rauta mangaani, KMnO4-luku, kloridi, ammonium, nitraatti, nitriitti, fluoridi, Escherichia coli, koliformiset bakteerit ja suolistoperäiset enterokokit. Edellisten lisäksi porakaivoista tutkitaan radon ja arseeni.

Ohje talousveden laadun tutkimisesta (pdf)

Jätevesiviemäriin liittymisestä vapauttamista hakevalla kiinteistöllä jätevesien kokoaminen ja käsittely eivät saa aiheuttaa terveyshaittaa tai ympäristön pilaantumista.

HAKEMUKSET TOIMITETAAN OSOITTEESEEN:
Forssan seudullinen ympäristönsuojelu, ymparisto@forssa.fi,
 PL 62, 30101 Forssa taiTuruntie 18, kaupungintalo 3. krs

Jätevesien käsittely muuten kuin johtamalla kunnalliseen viemäriin

Ennen vuotta 2004 rakennettujen, ranta- tai pohjavesialueella sijaitsevien kiinteistöjen jätevesijärjestelmät on saatettava talousjätevesiasetuksen (157/2017) mukaiseen kuntoon 31.10.2019 mennessä. Asetus koskee haja-asutusalueella sijaitsevia kiinteistöjä, jotka eivät sijaitse vesihuoltolaitosten viemäriverkoston toiminta-alueella. Asetuksessa on määrätty jätevesille puhdistusvaatimukset, joita on tarkennettu ympäristönsuojelumääräyksissä.

Muilla kuin ranta- ja pohjavesialueilla sovelletaan kiinteistökohtaista aikataulua, jossa jätevesijärjestelmän saneerauksen ajankohta määräytyy kiinteistöllä tehtävien muiden luvanvaraisten rakennus- ja korjaustöiden mukaan. Uusien kiinteistöjen tulee täyttää asetuksen ja ympäristönsuojelumääräysten mukaiset puhdistusvaatimukset heti.

Ikäpoikkeus saneerausaikatauluun

Jos kiinteistön jätevesistä ei aiheudu ympäristön pilaantumisen vaaraa, jätevesijärjestelmän uusiminen ei koske niitä vakituiseen asumiseen käytettäviä kiinteistöjä, joiden kaikki kiinteistön haltijat ovat syntyneet ennen 9.3.1943 (täyttäneet 76 vuotta 9.3.2019 mennessä). Tätä poikkeusta ei sovelleta uusiin kiinteistöihin.

Ikäpoikkeus ei koske: