Vesiensuojelu

Forssa kuuluu Kokemäenjoen vesistöalueeseen. Kunnan alueella olevat vesistöt ovat pinta-alaltaan pieniä. Vesialaa koko Forssan pinta-alasta on vain 2 %. Merkittävimmät vesialueet ovat Forssan halki virtaava Loimijoki ja vain osittain Forssan alueella olevat Kaukjärvi, Matkunjärvi, Valijärvi, Lunkinjärvi ja Kokonjärvi. Linnustoalueena merkittäviä ovat Loimalammi ja Koijärvi. Virkistyskäyttöä on Linikkalan- ja Mäkilammilla. Pienempiä järviä ja lampia on useita. Ne ovat joko suoperäisä tai muodostuneet jääkaudenaikaisiiin suppiin. 

Pyhäjärven säännöstely

Tammelan Pyhäjärven säännöstelystä on saatavilla tietoa vesi.fi-sivustolta.

Loimijoen pelastusohjelma

Pelastusohjelma on konkreettinen työkalu, joka kokoaa yhteen Loimijoen alueen vesien tilaan keskeisesti vaikuttavat tekijät ja vaikuttavimmat keinot vesien tilan parantamiseksi. Pelastusohjelma on toteutettu tarinakarttapohjalle ja siitä on pyritty tekemään niin helppolukuinen, että kuka vaan voi sen pohjalta lähteä vesien tilaa parantamaan. Työkalua kehitetään saadun palautteen ja soveltuvien paikkatietoaineistojen saatavuuden mukaan. Tavoitteena on, että pelastusohjelmasta tulee työkalu, joka on alueen toimijoiden aktiivisessa käytössä.

Loimijoen pelastusohjelma yhdistää neljän maakunnan Loimijoen vesistöaluetta koskevat tiedot yhdeksi kokonaisuudeksi. Pelastusohjelmaan on poimittu vaikuttavimpia keinoja ja esimerkkejä toimista, jotka tehokkaimmin vesien tilaa parantavat. Tavoitteena on vähentää vesistökuormitus puoleen nykyisestä. Tavoite on vaativa, mutta ei mahdoton, mikäli alueen toimijat lähtevät yhtenä rintamana vesienhoitotoimia toteuttamaan. Kannustavana esimerkkinä toimii alueen teollisuuden ja taajamien jätevesien puhdistuksen tehostuminen. Fosforipitoisuus on puolittunut Loimijoen keski- ja alajuoksulla 1970-luvun tasosta, ja Loimijoen suuret happiongelmat ovat loppuneet.

Suurimmat vesienhoidon haasteet alueella ovat valuma-alueen heikko vedenpidätyskyky, maan eroosioherkkyys, hajakuormitus, tulvat ja vieraslaji isosorsimon nopea leviäminen. Pelastusohjelmaan on koottu konkreettisia keinoja, joilla haasteita voidaan lähteä ratkaisemaan. Kunnostustoimien tavoitteena on vesien tilan parantaminen, ilmastonmuutokseen sopeutuminen, luonnon monimuotoisuuden lisääminen sekä viihtyisä ja elinvoimainen Loimijokilaakso. Parantunut vesien tila mahdollistaa vesien virkistyskäytön, kalastuksen ja luonnosta nauttimisen.

Pelastusohjelman on tehnyt Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistys (KVVY) osana Ympäristöministeriön rahoittamaa Yhteistyöllä Loimijoki kuntoon -hanketta. KVVY koordinoi vesienhoidon edistämistyötä alueella. Työn tavoitteena on koota alueen toimijat vesienhoitotyön tueksi, lisätä kunnostustoimien toteutusta alueella ja viestiä aktiivisesti vesien tilasta ja sen eteen tehtävistä toimista. Työtä viedään eteenpäin yhdessä alueen kuntien ja ELY-keskusten kanssa laaditun toimintasuunnitelman pohjalta pääasiassa erilaisilla hankerahoituksilla. 

Loimijoen pelastusohjelma löytyy osoitteesta kvvy.fi/pelastusohjelma

Kaukjärvi

Tammelan ja Forssan Kaukjärvi on keskeisellä paikalla sijaitseva järvi, joka on tärkeä alueen asukkaiden virkistyskäyttöalue, maisematekijä sekä raakavedenottoa palveleva allas. Tällä hetkellä järven tila on ainoastaan tyydyttävä, koska järvi on erittäin rehevä, hyvin savisamea ja kärsii ajoittain sinileväesiintymistä. Kaukjärven tilan parantamiseksi on tehty toimenpiteitä mm. Tammelan kunnan vetämässä EU-hankkeessa.

Pohjavedet

Vuonna 2017 päivitetyssä Forssan seudun pohjavesialueiden suojelusuunnitelmassa tarkastellaan pohjavesialueiden hydrogeologisia olosuhteita ja pohjavesialueilla sijaitsevia pohjaveden laatua uhkaavia riskitoimintoja. Suojelusuunnitelman tavoitteena on turvata pohjavesiesiintymän vesivarojen käyttö myös tulevaisuudessa rajoittamatta kuitenkaan tarpeettomasti muita maankäyttömuotoja pohjavesialueella. Suojelusuunnitelma on ohjeellinen asiakirja, jota käytetään tausta-aineistona valvonnassa, maankäytön suunnittelussa sekä ympäristö- ja maa-aineslupapäätöksiä tehtäessä.

Selvitystyön perusteella on laadittu suojelutoimenpideohjelma koskien alueella todettuja pohjavettä uhkaavia riskitoimintoja ja laadittu ohjeet uusien toimintojen sijoittamisesta pohjavesialueelleSuojelusuunnitelma on laadittu yhteistyössä Forssan kaupungin, Humppilan, Jokioisten, Tammelan ja Ypäjän kuntien, vesihuoltolaitosten, Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymän, Kanta-Hämeen pelastuslaitoksen ja Hämeen ELY-keskuksen kanssa.