Forssan Hyvinvointityön rakenne

Forssan hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden edistämisen kokonaisuus perustuu ekosysteemiajatteluun, jossa eri yhteisöjä ja organisaatioita edustavat toimijat toimivat yhteisen arvolupauksen eteen forssalaisten kokonaishyvinvointia edistävästi. Ekosysteemiajattelu tarjoaa monipuolisesti erilaisia toimintatapoja hyvinvointityölle. Forssan HyTeTu-työn ekosysteemi (kts. kuva 1) muodostaa sateenvarjon toiminnalle ja toimijoille, joiden yhteinen arvolupaus on hyvinvoivan forssalaisen hyvä arki

Forssan HyTeTu-ekosysteemi.

Kuva 1: Forssan HyTeTu-ekosysteemi.

Suunnitelmakaudella 2022–2025 HyTeTu-työssä keskitytään erityisesti ko. työn kokonaisuuden koordinointiin ja toiminnan vakauttamiseen. Suunnitelmakauden alussa palveluissa toteutettavan hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden edistämisen ja HyTeTu-ekosysteemin yhteensovittaminen ovat työskentelyn keskiössä. Vuosien 2023 ja 2024 merkittävimmät HyTeTu-työkokonaisuudet, kuten kokemusperäisen tiedon keräämiseen tarkoitettujen foorumeiden ensitoteutukset (teema- ja ilmiökeskustelut), on kuvattu kuvassa 2:

Kaaviokuva, jossa merkittävimmät HyTeTu-työkokonaisuudet vuosina 2023–2024.

Kuva 2: Merkittävimmät HyTeTu-työkokonaisuudet vuosina 2023–2024.

HyTeTu-työssä huomioidaan tasapuolisesti ja yhdenvertaisesti eri väestöryhmät, mutta tietyt haavoittuvammassa asemassa olevat ryhmät voivat tarvita muita laajempaa suojelua ja erityishuomiota. Esimerkiksi lapset ja nuoret sekä ikäihmiset ovat Forssassa tällaisia erityissuojelua saavia ryhmiä, mikä näkyy käytännössä ikäystävällisyyden painottamisena ja Unicefin Lapsiystävällinen kunta -statuksen sekä LastenForssa -kokonaisuuden ja toimintakulttuurin kautta.