akvarellin päiväkodin oppiympäristöstä

Kaikki tilat Akvarellin päiväkodissa ovat kasvatuksen ja oppimisen tiloja. Sekä rakennuksessa sisällä että ulkona piha-alueella toimintaympäristöt tullaan rakentamaan lapsille ikätasoisesti soveltuviksi ja monipuolisesti varhaiskasvatuksen sisältöjä tukeviksi. Tilat mahdollistavat liikunnallisen varhaiskasvatuspäivän ohella muun muassa leikin ja rauhallisen toiminnan niin yksittäisille lapsille, pienryhmille kuin kokonaisille päiväkotiryhmillekin.

Jokaisella ryhmällä on oma ryhmähuoneensa. Sen lisäksi käytössä on yhteisiä tiloja. Ulkoilut tapahtuvat porrastetusti, joten käytössä on runsaasti jakopaikkoja sisätyöskentelyyn.

Sisätilat ovat muokattavissa lasten mielenkiinnonkohteiden mukaan ja mahdollistavat monipuolisen toiminnan ja osallisuuden leikkien, liikkuen, tutkien, itseään ilmaisten, opetellen ja kokien.

Päiväkodin piha on suunniteltu toiminnalliseksi oppimisympäristöksi missä liikkumisella ja leikillä on päärooli, mutta siellä myös kasvatetaan vihanneksia kasvilavoilla ja tanssitaan, lauletaan ja näytellään esiintymislavalla.

Forssalaiset puistot, rakennettu ja luonnonvarainen ympäristö, kirjastot ja museot ovat osa fyysistä oppimisympäristöä.

Digitaaliset oppimisympäristöt laajentavat oppimaisemia.

Emotionaalisesta ja psyykkisestä oppimisympäristöstä huolehtivat hyvinvoiva ja ammattitaitoinen henkilökunta.