Aikajana - Monitoimikeskuksen eri vaiheet

11.6.2018

Palveluverkkoselvityksen sekä pitkällisen valmistelun pohjalta kaupunginvaltuusto teki 11.6.2018 päätöksen monitoimikeskusmuotoisen rakennuksen suunnittelun aloittamisesta nykyisen Tölön koulun viereiselle tontille. Päätöksen mukaan rakennukseen tullaan sijoittamaan perusopetuksen ja varhaiskasvatuksen palveluja – so. nykyisten Kuhalan ja Tölön koulujen sekä Kurjenpesän ja Taikatuulen päiväkotien toiminta – sekä mahdollisuuksien mukaan lasten ja nuorten hyvinvointia tukevia palveluja (esim. oppilashuollon, nuorisotoimen ja vapaa-aikatoimen palveluja).


SYKSY 2018

Heikentyneen taloustilanteen johdosta syksyllä 2018 laadittu taloudentasapainottamisohjelma velvoitti myös monitoimikeskuksen valmistelun osalta tarkastelemaan uudelleen monitoimikeskukseen sisältyviä palveluja sekä siihen liittyvän liikuntasalin kokoa.

Monitoimikeskuksen hankesuunnitelma valmistui 2018. Hankesuunnitelma käsittää Kuhalan ja Tölön koulujen sekä Kurjenpesän ja Taikatuulen päiväkotien toiminnot. Monitoimikeskus–hanke on yksi kaupungin merkityksellisimmistä hankkeista ja yhteistoimintamahdollisuuksiltaan huomattava.


SYKSY 2018 – SYKSY 2019

Asiaa valmisteltiin ja käsiteltiin useamman kerran eri toimielimissä aina syksyyn 2019 saakka.


25.3.2019

Kaupunginvaltuusto päätti 25.3.2019 kokouksessaan Forssan uuden monitoimikeskuksen suunnittelun periaatteista. Monitoimikeskuksesta tulee varhaiskasvatuksen ja peruskoulun 1.-9. -luokkien, sekä pienryhmien oppimiskeskus. Monitoimikeskukseen suunnitellaan lisäksi n. 1200 m² lattiapinta-alan liikuntasali. Liikuntasalin rakentamiseen haetaan valtionavustusta.

Monitoimikeskuksen arkkitehtisuunnittelun toteuttamisvaihe kilpailutettiin syksyllä 2018 ja tarjouskilpailun voitti Parviainen Arkkitehdit Oy. Pääsuunnittelijana tulee toimimaan Jani Ristimäki.


9.9.2019

Kaupunginvaltuusto päätti 9.9.2019, että monitoimikeskuksen suunnittelua on syytä jatkaa niin, että keskukseen rakennetaan 640 m² suuruinen liikuntasali ja että ensikertaista kalustusta, hankevarauksia ja mahdollisia purkukustannuksia huomioon ottamatta keskuksen tavoitehinta on enintään 21.000.000 euroa. Valtuusto totesi kaupungin ratkaisevan monitoimikeskuksen rakentamisen lopullisten rakennuspiirustusten perusteella.


14.9.2019

Veso-päivä uuden monitoimikeskuksen tulevalle henkilökunnalle järjestettiin Forssan Yhteislyseolla. Henkilökunnalle esiteltiin arkkitehtipiirrokset ja he pääsivät ryhmätöiden avulla aloittamaan piirustusten kommentoinnin ja suunnitelmien jatkokehittämisen. Ideointia jatketaan lokakuun puoleenväliin asti, jolloin, henkilökunnan muutosehdotukset luovutetaan arkkitehdeille ja suunnittelijatahoille.


15.11.2019

Monitoimikeskuksen suunnittelu etenee, ja nyt on hyvä hetki tarkastella missä vaiheessa projekti on. Maaperätutkimukset jatkuvat ja arkkitehtisuunnittelussa edetään viimeistelyvaiheeseen.

Tällä hetkellä Suomessa ja maailmalla on trendinä moduulirakentaminen, ja on toki aiheellista kysyä mistä syystä rakennustavaksi on valittu perinteinen paikallaan rakentaminen moduulirakentamisen sijaan. Monitoimikeskuksen suunnittelussa on hyödynnetty Forssan perinteitä kunnioittavaa arkkitehtuuria, joka käytännössä tarkoittaa sitä, että monitoimikeskus koostuu useasta rakennusmassasta, jossa eri ikäisille lapsille on omat kotialueensa ja sisäänkäyntinsä. Suunnittelun lähtökohdaksi on otettu lapsen mittakaava ja forssalainen pedagogiikka, eli lapsien ja henkilökunnan tarpeet on huomioitu heti piirtopöydältä lähtien. Valmiilla moduleilla rakentaminen ei pysty tarjoamaan sitä joustavuutta ja tulevaisuuden huomioimista, jota monitoimikeskuksen toteutuminen vaatii.

Monitoimikeskuksesta on tarkoitus tulla kaikkien kaupunkilaisten talo, jonka aukioloajat ovat laajat ja se on helposti saavutettavissa. Kaupunkilaisia tullaan osallistamaan rakennusprojektin eri vaiheissa ja esimerkiksi vuoden 2019 lopulla on tarkoitus pitää keskustelutilaisuuksia monitoimikeskuksen tulevalle henkilökunnalle. Kaupunkilaisille järjestetään ensimmäinen keskustelutilaisuus monitoimikeskukseen liittyen vuoden 2019 lopulla tai vuoden 2020 alussa.

Monitoimikeskuksesta tulee terveellinen ja turvallinen rakennus, unohtamatta Järkivihreän Forssan toimintaperiaatteita. Kosteutta tullaan hallitsemaan koko rakennusprojektin ajan. Näin varmistetaan se, että uudet tilat ovat terveelliset kaikille käyttäjille. Monitoimikeskuksesta rakennetaan vähintään A-energialuokan rakennus ja sen hiilijalanjälki tullaan laskemaan. Lämmitysjärjestelmäksi hankitaan mahdollisimman energiatehokas ratkaisu.

Arkkitehtisuunnittelun edetessä viimeistelyvaiheeseen on aika suunnata katse kalustoon ja materiaaleihin. Myös näiden osalta tulee osallistaminen näyttelemään tärkeää osaa projektin edetessä kohti toteuttamista, eli kesän 2020 jälkeen alkavia rakennustöitä.


SYKSY 2019 - KEVÄT 2020

Arkkitehtisuunnittelu jatkuu ja mukaan tulevat myös muut suunnittelijatahot kuten sähkösuunnittelu, lvi-suunnittelu ja sisustussuunnittelu. Osaan näistä suunnittelun osioista on tarkoitus osallistaa loppukäyttäjiä, eli lapsia ja monitoimikeskuksen henkilökunnan jäseniä.


11.9.2020

Kaupunginvaltuusto päätti hyväksyä monitoimikeskuksesta laaditut suunnitelmat urakkalaskentaa ja toteutusta varten kokouksessaan 22.6.2020. Samassa kokouksessa kaupunginvaltuusto hyväksyi monitoimikeskusta koskevan investoinnin nettokustannuksiksi enintään 21 miljoonaa euroa kaupunginvaltuuston kokouksessa 9.9.2019 tehdyin rajauksin.

Valtuuston päätöksestä valitettiin Hämeenlinnan hallinto-oikeuteen. Hallinto-oikeutta vaadittiin kumoamaan Forssan kaupunginvaltuuston päätös ja kieltämään päätöksen täytäntöönpano valituksen käsittelemisen ajaksi. Perusteena valitukselle oli päätöksen syntyminen virheellisessä järjestyksessä.

Kaupunginvaltuusto kumosi 22.6.2020 pidetyn kokouksen valituksenalaisen päätöksen kokouksessaan 17.8.2020, jolloin päätöstä koskeneen valituksen käsittely kävi tarpeettomaksi. Päätöksen kumoamisen jälkeen kaupunginvaltuusto käsitteli asian uudelleen ja teki uuden päätöksen, jossa kaupunginvaltuusto hyväksyi monitoimikeskuksen rakentamista koskevat suunnitelmat ja nettokustannukset.

8.9.2020 Kurjenpesän ja Taikatuulen päiväkodin sekä Kuhalan ja Tölön koulujen henkilöstö kokoontui tilaisuuteen, jossa esiteltiin projektin tilannekatsaus ja luku-/toimintavuoden 2020-2021 pedagogiseen suunnitteluun liittyvää työskentelyä.


13.10.2020

Forssan kaupunginvaltuusto hyväksyi syyskuun kokouksessaan monitoimikeskuksen kokonaiskustannusarvioksi 24,2 miljoonaa euroa. Samalla päätettiin rakentamisen aloittamisesta. Monitoimikeskuksen rakennustyöt päätettiin kilpailuttaa jaettuna urakkana.

Forssan kaupunginhallitus valitsi monitoimikeskuksen urakoitsijat kokouksessaan 12.10.2020. Pääurakoitsijaksi ja rakennustöiden urakoitsijaksi kaupunginhallitus valitsi Tammelan Tasorakennus Oyn. Maanrakennusurakoitsijaksi valikoitui Forssan Ympäristöurakointi Oy, runkourakoitsijaksi Parma Oy, vesikattourakoitsijaksi Tep Roof Pohjanmaa Oy, putkiurakoitsijaksi Are Oy, ilmanvaihto- ja sähköurakoitsijaksi Caverion Suomi Oy ja rakennusautomaatiourakoitsijaksi BSV Automaatio Oy. Urakkasopimukset allekirjoitetaan kaupungin ja urakoitsijoiden toimesta noin kuukauden päästä, kun valitusajat ovat päättyneet.

Seutukunnalle urakoiden yhteenlasketusta arvosta jää lähes 75 prosenttia. Tämä vastaa vajaata 15,4 miljoonaa euroa. Monitoimikeskuksen rakentamisen työllistävä vaikutus on seutukunnalle merkittävä.

Rakennustyöt aloitetaan 16.11.2020. Sitä ennen tontilla saatetaan tehdä vesihuollon ja kaukolämmön valmistelevia töitä.


13.11.2020

Monitoimikeskuksen urakkasopimukset allekirjoitettiin allekirjoitustilaisuudessa, joka järjestettiin Forssan kaupungintalolla perjantaina 13.11.2020.

Forssan kaupungilta allekirjoitustilaisuudessa olivat paikalla tekninen johtaja Antti Heinilä ja kiinteistöpäällikkö Jukka Perälä. Seuraavaksi projektissa siirrytään rakentamisvaiheeseen ja monitoimikeskuksen rakennustyöt aloitetaan maanantaina 16.11.2020.


16.11.2020

Suo, kuokka ja Jussi, tai monitoimikeskuksen tapauksessa pelto, kauha ja urakoitsijat. Maanantaina 16.11.2020 alkoivat monitoimikeskuksen rakennustyöt.

Rakennustyöt jatkuvat syksylle 2022, jolloin rakennus otetaan käyttöön.


20.1.2021

Monitoimikeskuksen rakennustyömaan rakennuskameran välittämä kuva päivittyy sivuillemme tunnin välein maanantaista perjantaihin klo 7.00 ja 16.00 välisenä aikana. Rakennuskameran löydät täältä: https://www.forssa.fi/asuminen-ja-ymparisto/monitoimikeskus/rakennuskamera/


1.11.2021

Forssan kaupunginhallitus nimesi monitoimikeskuksen Monitoimikeskus Akvarelliksi. Nimikilpailuun jätettiin yhteensä 78 nimiehdotusta.

Monitoimikeskuksen nimikilpailuun asetettiin arviointiryhmä, joka kävi nimiehdotuksen läpi ja päätyi ehdottamaan kaupunginhallitukselle nimikilpailun aineiston perusteella kahta vaihtoehtoista nimiehdotusta monitoimikeskuksen nimeämistä varten:

Forssan kaupunginhallitus nimesi kokouksessaan 1.11.2021 monitoimikeskuksen Monitoimikeskus Akvarelliksi.

Nimiehdotuksia arvioidessaan arviointiryhmän lähtökohtana oli valmistuvan rakennuksen monimuotoisuus niin käyttäjien kuin siellä tapahtuvien toimintojenkin osalta. Monitoimikeskus on tutkimisen ja tekemisen ympäristö. Nimen haluttiin kuvaavan näiltä osin sen ominaislaatua. Myös rakennuksen suunnittelun lähtökohtien sekä suunnittelu- ja valmisteluprosessia ohjanneiden teemojen, kuten yhteistyön, vahvan vuorovaikutuksen sekä eri ikäisten toimijoiden osallisuuden haluttiin ilmenevän valittavassa nimessä. Nimen haluttiin suuntaavaan tulevaisuuteen, mutta myös liittymäkohdat kaupungin paikalliseen ominaislaatuun ja juuriin katsottiin tärkeiksi.

Ryhmä pohti nimen kirjoitusasua ja lausuttavuutta sekä sen soveltuvuutta niin eri-ikäisten toimijoiden arkikäyttöön kuin virallisiin asiakirjoihinkin. Mietittiin myös monitoimikeskuksen nimeä suhteessa paikalliseen nimistöön ja jo olemassa olevien rakennusten nimiin sekä sitä, toisiko tarinallisuus nimen taustalla lisäarvoa paikallisesti ja/tai Forssan kaupungin ulkopuolella.

Arviointiryhmä ei ollut työskentelynsä aikana tietoinen nimiehdotuksen jättäneiden henkilöllisyydestä eikä heidän ehdotuksilleen esittämistään perusteluista.


TAVOITEAIKATAULU - TOUKOKUU 2022

Monitoimikeskuksen rakentaminen päättyy.


TAVOITEAIKATAULU - KESÄ 2022

Monitoimikeskuksen tiloja tuuletetaan ja toimintaa valmistellaan.


TAVOITEAIKATAULU - ELOKUU 2022

Monitoimikeskuksen toiminta alkaa.