Ajankohtaista varhaiskasvatuksessa

Lasten Forssa -kysely ja lapsivaikutusten arviointi 

Forssassa toteutetaan maalis-huhtikuussa 2021 Lasten Forssa –kysely ja lapsivaikutusten arviointi peruskoulun kouluverkon uudistamisesta. Lasten Forssa –kysely on työnjatkaja vuonna 2017 toteutetulle ensimmäiselle kyselylle. Sillä pyritään selvittämään lasten, nuorten ja vanhempien, sekä heidän kanssaan toimivien näkökulmia hyvinvointiin ja palvelutarpeisiin. Jotta voidaan tehdä hyviä päätöksiä, on tunnettava nykytilanne sekä tulevat tarpeet.
 Forssassa syntyvien lapsien määrä on vähentynyt odotettua nopeammin. Valtuusto on edellyttänyt, että palveluverkkoa koskevat ratkaisut on tehtävä hyvissä ajoin. Lasten määrän mukana myös valtion tuki kouluille laskee. Myös kuntatalous saattaa edellyttää muutoksia koulujen kiinteistöratkaisuihin. Tammikuussa 2021 julkaistu aluerehtorien valmistelema Kouluverkkoraportti päätyi suosittelemaan Talsoilan koulun oppilaiden siirtämistä muihin kouluihin syksystä 2022 alkaen.  Myös muita vaihtoehtoja punnitaan tarkoin. Näistä lapsivaikutusten arvioinnissa on mukana myös Vieremän koulun oppilaiden siirtäminen toisiin kouluihin. Lapsivaikutusten arvioinnilla pyritään punnitsemaan sitä, mikä lapsille ja vanhemmille on tärkeintä kouluissa, sekä lasten ja nuorten palveluissa. 

Forssalaisissa päiväkodissa 3–5-vuotiaita lapsia haastatellaan maalis-huhtikuussa kysyen heidän mielipiteitään varhaiskasvatukseen liittyen. Lasten arvioinnin perusteella kehitetään varhaiskasvatusta. Esioppilaat osallistuvat samassa yhteydessä kouluja koskevaan lapsivaikutusten arviointiin, sillä koulut ovat jo heidän lähitulevaisuudessaan. Te vanhemmat saatte osallistua omaan kyselyyn ja arviointiin verkon kautta. Kysely avautuu maaliskuun lopussa ja on auki reilun viikon. Siinä teiltä kysytään mielipiteitänne palveluihin ja hyvinvointiin liittyviin teemoihin. Jos ette halua lapsenne mielipidettä kysyttävän, voitte tietysti kieltää haastattelun ilmoittamalla siitä lapsenne varhaiskasvatusyksikköön. Vanhempien kysely tullaan kääntämään käyttäjien kielelle ja osaa vanhemmista kutsutaan myös haastatteluihin, jos verkkokysely ei esimerkiksi kielitaidon takia sovellu mielipidekyselyn välineeksi heille. 

Lisätietoja Lasten Forssa -kyselystä ja lapsivaikutusten arvioinnista saa koordinaattori Samuli Laineelta samuli.laine@forssa.fi  ja varhaiskasvatuspaikkanne henkilökunnalta. 


Määräys Forssan kaupungin työntekijöiden kasvomaskien käytöstä

Forssan kaupunki arvioi tämänhetkisen koronatilanteen pahentuneen Forssan seudulla niin nopeasti, että kaupunki määrää työntekijänsä käyttämään kasvomaskia työpaikoilla sisätiloissa.
 Määräys on voimassa heti. Määräys ei koske varhaiskasvatuksen henkilökuntaa, jota ohjeistetaan tarkemmin esimiehien toimesta.

Kasvomaskia on käytettävä, kun liikutaan tai oleillaan yleisissä tiloissa. Omassa työtilassa, esimerkiksi toimistohuoneessa, ei kasvomaskia tarvitse käyttää silloin, kun huoneessa on yksin. Jos huoneessa on useampi henkilö, tulee kasvomaskia käyttää.
Jotkut sairaudet estävät kasvomaskin käytön ja tällöin sen käytöstä kieltäytyminen on perusteltua.
Myös kaupungin toimipisteiden asiakkaiden on käytettävä kasvomaskeja. Lisäksi tulee muistaa vähintään kahden metrin turvaväli.

Varhaiskasvatuksen ohjeistus yllä olevaan määräykseen liittyen:

Varhaiskasvatuksessa työntekijät käyttävät kasvomaskeja tai visiirejä sisätiloissa lapsiryhmän ulkopuolisessa työssä kaikissa aikuisten välisissä vuorovaikutustilanteissa.
Lapsiryhmissä em. suojaimia käytetään tarkoituksenmukaisesti lasten ikätaso ja ryhmän tilanne huomioiden.
Varhaiskasvatuksessa, kuten muissakin kaupungin palveluissa, asiakkaiden on käytettävä kasvosuojaimia. Ellei asiakkaalla ole terveydellisistä syistä johtuen mahdollisuutta käyttää suojainta, hän voi olla yhteydessä yksikön johtajaan asiointitilanteiden organisoimiseksi.
Lisäksi kaikissa varhaiskasvatuksen toimipisteissä noudatetaan aikuisten välisessä kanssakäymisessä turvavälejä, käsihygieniaa sekä muita turvallisuus- ja terveyskäytänteitä.


Asiakasmaksujen periminen virallisen Covid19-eristyksen ja -karanteenin aikana

Sivistys- ja tulevaisuuslautakunta on päättänyt (SITLA 23.02.2021 § 25 ), että terveydenhuollon viranomaisen määrätessä varhaiskasvatuspalvelujen piirissä olevan lapsen karanteeniin Covid-19 -altistumisen tai eristykseen ko. tautiin sairastumisen takia, hyvitetään ko. lapsen asiakasmaksu täysimääräisenä karanteeni-/eristysajalta.

Asiakasmaksua määriteltäessä huomioidaan aina asiakkaalle edullisin vaihtoehto. Ko. hyvityskäytäntö on voimassa vuoden 2021 loppuun saakka.