lapsen hyvinvoinnin edistäminen ja tuen kokonaisuus

Lapset purolla

Lapsen vanhemmilla ja varhaiskasvattajilla on yhteinen tavoite: lapsen kokonaisvaltainen hyvinvointi, jonka pohjalle hänen kehityksensä ja oppimisensa rakentuu. Lasten ja lapsuuden arvostus, aikuisten läsnäolo ja sitoutuminen sekä lasten kuuleminen ja osallisuus luovat omalta osaltaan perustan lasten hyvinvoinnille. Varhaiskasvatuksen toimintakulttuuri edistääkin kaikkien lasten kehitystä, oppimista ja hyvinvointia. Yhdenvertainen kohtelu edellyttää osallistumisen mahdollisuuksien turvaamista kaikille.

Tasapainoisen kehityksen turvaamiseksi lapsi saattaa tarvita tavanomaista enemmän tukea. Lapsi voi tarvita tukea fyysisen, tiedollisen, taidollisen, tunne-elämän tai sosiaalisen kehityksen osa-alueilla. Kehityksen ja oppimisen tuki rakentuu yhteisöllisistä ja oppimisympäristöihin liittyvistä ratkaisuista sekä lapsen yksilöllisiin tarpeisiin vastaamisesta. Lapsen tuen tarvetta arvioidaan alusta asti yhdessä lapsen huoltajien kanssa ja tukitoimet suunnitellaankin toteutettavaksi tarvittaessa lapsen arjen eri kehitysympäristöissä, kuten kotona ja varhaiskasvatuksessa.