Lapsen oppiminen, kehitys ja hyvinvointi - pedagogiaa Tyykin Tyyliin

Forssalaisen varhaiskasvatuksen tavoitteena on kokonaisvaltaisesti hyvinvoiva lapsi, joka uskoo itseensä ja mahdollisuuksiinsa, on utelias uusia asioita kohtaan, on valmis oppimaan ja välittää muista. Varhaiskasvatus- ja esiopetustoimintaa ohjaavat valtakunnalliset asetetut normit ja Forssan kaupunkistrategian sekä LastenForssan arvomaailmaan nojaava kunnallinen varhaiskasvatussuunnitelma VoxForssa2017.


Kuva varhaiskasvatussuunnitelmasta kokonaisvaltaisesti hyvinvoivasta lapsesta


Forssalaisen varhaiskasvatuksen pedagogian kokonaisuus – Tyykin Tyyli – rakentuu lapsiystävällisestä toimintakulttuurista, jossa VoxForssa2017:een kirjatut periaatteet ja valitut toimintatavat sekä varhaiskasvattajien vahva ammatillinen osaaminen raamittavat kaikkea toimintaa. Toimintakulttuurista, jossa aikuisten lasta kunnioittava, kuuntelevainen ja läsnä oleva työote konkretisoituu lapsihavainnointeihin perustuvassa, osallisuutta edistävässä arjessa.Kuva varhaiskasvatussuunnitelmasta

Laadultaan korkeatasoisen varhaiskasvatuksen tavoitteen rinnalla myös tavoite lapsiystävällisestä kaupungista nivoutuu luontaisesti varhaiskasvatuspalveluihin. Jokaisessa päiväkodissa laaditaan vuosittain Vuosisuunnitelma, jossa tarkentuvat ja konkretisoituvat pedagogialle ja varhaiskasvatustoiminnalle asetetut tavoitteet, toiminnan sisällöt ja arvioinnin kokonaisuus oman yksikön toiminnan osalta. Lapsiystävällisyys –tavoitteen eli LastenForssan Palvelulupausten ja Unicefin Lapsiystävällinen kunta -toimintasuunnitelman sekä Tyykin Tyylin arviointi on suunnitelmallista ja säännöllistä myös palvelualuetasolla.

Varhaiskasvatuspalvelujen toteuttamisessa huomioidaan vanhempien rooli lastensa parhaina asiantuntijoina. Lapsikohtaisen ja päiväkotikohtaisen huoltajayhteistyön lisäksi palvelualueella toimii Asiakasraati, jonka tavoitteena on toiminnan arvioinnin ohella tuoda esille asiakasnäkökulmaa palveluita kehitettäessä.