Ajankohtaista

 

JÄRJESTÖYHTEISTYÖN KÄSIKIRJAA VALMISTELLAAN (15.6.2020)

Järjestöyhteistyön käsikirjaa on aloitettu rakentamaan ja työtä tehdään sivistystoimialalla. Forssan kaupungin järjestöyhteistyön käsikirjan tavoitteena on avata, kuvata ja selkeyttää Forssan kaupungin järjestöyhteistyötä ja sen periaatteita. Käsikirja pyrkii osaltaan lisäämään keskustelua ja vuoropuhelua sektoreiden välillä sekä lisäämään tiedottamista järjestöyhteistyöstä, sen toiminnasta ja yhteistyönä tuotetuista tapahtumista Forssassa. Käsikirja pyrkii tuomaan esille yhteistyön kehittämiskohdat muokaten ne mahdollisuudeksi ja innostaa tekemään niistä poikkisektorisen yhteistyön vahvuuksia tulevaisuudessa.

 

KAUPUNKI kokoaa osallisuussuunnitelmaa (15.6.2020)

Forssan kaupungin osallisuusohjelmassa aukikirjoitetaan se, mitä osallistamisella tavoitellaan, millä konkreettisilla toimilla sitä edistetään sekä miten osallisuustoimia arvioidaan ja osallisuuden kokemusta mitataan.  

Työntekijälle osallisuusohjelma sisältää tapausesimerkkejä ja ohjenuoria. Asukkaalle se on väline arvioida toimintatapoja ja tavoitteiden toteutumista. Osallisuusohjelmassa otetaan tieto-osallisuuden lisäksi huomioon myös muita osallisuuden tasoja ja esitetään toimintatapoja, jotka tukevat niiden edistämistä.

Tavoitteena on osaltaan vahvistaa kuntastrategioiden ja seudullisen hyvinvointisuunnittelun vuoropuhelua. Vahvan kansalaisyhteiskunnan avulla voidaan vahvistaa kunnallista demokratiaa ja aktivoida kuntalaisia. Perinteinen edustukselliseen demokratiaan pohjautuva vaikuttaminen saa enenevässä määrin rinnalleen täydentäviä uusia osallistumisen ja vaikuttamisen muotoja. Kolmannen sektorin rooli on tulevaisuudessa yhä tärkeäm­pi. Järjestötoiminnan avulla erilaiset kuntalaiset kohtaavat ja voivat laajentaa keskinäistä kanssakäymistään. Siksi tässä ohjelmassa tavoitellaan myös järjestöyhteistyön syventämistä ja sen systeemisyyden lisäämistä. 

 

KAIKU-KORTTIKOKEILU (15.6.2020)

Kanta-Hämeen alueella on käynnistymässä Kaikukortti-kokeilu. Kokeilua koordinoi Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä. Lisätietoja antaa Karoliina Kärkkäinen, karoliina.karkkainen(at)fshky.fi. 

Forssan kaupunki osallistuu kokeiluun ja kaupungin yhteistyökumppaneiksi on kutsuttu paikallisia kulttuuritoimijoita. Lisätietoja antaa kirjastotoimenjohtaja Maarit Järveläinen.

Kaikukortti-toimintamalli on valtakunnallinen ja kehitetty yhdessä kulttuuri-, sosiaali- ja terveysalan toimijoiden ja kohderyhmän kanssa työpajoissa Kaikukortin pilotointihankkeiden aikana. Kaikukortti-toiminnan tavoitteena parantaa taloudellisesti tiukassa tilanteessa olevien nuorten, aikuisten ja perheiden mahdollisuuksia osallistua kulttuurielämään ja harrastaa taiteen tekemistä varallisuudesta riippumatta.

Tutustu Kaikukorttiin.

 

Vähävaraisten lasten ja nuorten liikuntaharrastamisen tukeminen 2020

Valtio on jakanut viime vuoden puolella kunnille erikoistukea vähävaraisten lasten ja nuorten säännöllisen liikunnanharrastamisen tukemiseen. Tukimarkat on nyt laitettu seuroille hakuun  ja haku on auki heinäkuun 17 päivään asti. Avustuksella seuran on tarkoitus tukea suoraan vähävaraisia lapsia ja nuoria (7-15-vuotiaat), alentamalla heidän seuramaksuja. Forssa sai valtiolta 6000 euroa ja jakaa sen edelleen paikallisille rekisteröidyille yhdistyksille ja seuroille kohdeavustuksena.

Haku vapaamuotoisella hakemuksella liikuntatoimeen pauliina.jolanki(at)forssa.fi. Hakemuksessa oltava joitakin perusteluja summan suuruudelle! Päätökset ilmoitetaan yhdistyksille elokuun aikana.