Tietosuoja ja tiedonhallinta

Tietosuojalla tarkoitetaan henkilötietojen suojaamista. Yksityiselämän suoja on jokaisen perusoikeus, josta säädetään perustuslaissa. Henkilötietojen käsittelyyn on 25.5.2018 alkaen sovellettu EU:n yleistä tietosuoja-asetusta (GDPR) 2016/679, jota täydentää ja täsmentää tietosuojalaki (1050/2019). Näiden lisäksi henkilötietojen käsittelyä koskevia säännöksiä sisältyy lukuisiin muihin lakeihin. 

Henkilötiedoilla tarkoitetaan kaikkia niitä tietoja, joista henkilö voidaan tunnistaa suoraan tai epäsuorasti. Tietosuojasääntelyn keskeisenä lähtökohtana on, että jokaisella on oikeus saada läpinäkyvää informaatiota omien henkilötietojensa käsittelystä ja vaikuttaa niiden käsittelyyn. EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen tavoitteena on lisätä käsittelyn läpinäkyvyyttä, vahvistaa henkilöiden mahdollisuuksia kontrolloida omien tietojensa käsittelyä sekä yhdenmukaistaa tietosuojasääntelyä EU:n alueella.  

Tietojen käsittelyssä Forssan kaupunki noudattaa tietosuoja-asetuksessa määriteltyjä yleisiä tietosuojaperiaatteita: 

Lisätietoja 

Lisätietoja henkilötietojen käsittelystä ja siihen liittyvistä oikeuksistasi Forssan kaupungin palveluissa saat tietosuojavastaavalta: 

Tietosuojavastaava
Forssan kaupunki
PL 62 / Turuntie 18
30101 Forssa
050 564 0004
tietosuoja@forssa.fi  

Tietosuojaselosteet ja rekisteröidyn oikeudet 

Forssa kaupungin rekistereistä laaditut tietosuojaselosteet ja lisätietoa oikeuksistasi rekisteröitynä löydät alla olevien linkkien kautta. 

Tietosuojaselosteet

Tietojen tarkastusoikeus (oikeus saada pääsy tietoihinsa, artikla 15) 

Henkilöllä on oikeus tietää, käsitelläänkö hänen henkilötietojaan vai ei, ja mitä henkilötietoja hänestä on tallennettu. Forssan kaupunki toimittaa rekisteröidyn pyynnöstä tiedot mahdollisimman pian ilman aiheetonta viivytystä. Määräaika tietojen toimittamiseksi tai tietopyyntöön liittyvien lisätietojen antamiseksi on kuukausi pyynnön vastaanottamisesta. Mikäli tietopyyntö on poikkeuksellisen monimutkainen ja laaja, määräaikaa voidaan jatkaa kahdella kuukaudella. 

Rekisteröidyn tiedot toimitetaan lähtökohtaisesti maksutta. Jos jäljennöksiä pyydetään useampia, kaupunki voi kuitenkin periä niistä hallinnollisiin kustannuksiin perustuvan kohtuullisen maksun. Mikäli tietopyyntö on ilmeisen perusteeton ja kohtuuton, erityisesti jos tietopyyntöjä esitetään toistuvasti, kaupunki voi periä tietojen toimittamisesta aiheutuneet hallinnolliset kustannukset tai kieltäytyä kokonaan toimittamasta tietoja. Tällaisessa tapauksessa kaupunki osoittaa pyynnön ilmeisen perusteettomuuden tai kohtuuttomuuden. 

Mikäli kaupunki ei toimita tietoja, annetaan asiasta kirjallinen todistus. Samassa yhteydessä kerromme oikeudesta oikeussuojakeinoihin, esimerkiksi mahdollisuudesta tehdä valitus valvontaviranomaiselle. 

Oikeus tietojen oikaisemiseen (artikla 16) 

Henkilöllä on oikeus vaatia, että häntä koskevat virheelliset, epätarkat tai puutteelliset henkilötiedot oikaistaan ilman aiheetonta viivytystä. Virheellisyyttä arvioidaan tietojen tallennushetken mukaan. 

Ellei kaupunki hyväksy oikaisupyyntöä, annetaan asiasta kirjallinen todistus, jossa mainitaan ne syyt, joihin perustuen vaatimusta ei ole hyväksytty. Samoin tiedotamme oikeudesta oikeussuojakeinoihin, esimerkiksi mahdollisuudesta tehdä valitus valvontaviranomaiselle. 

Määräaika tietojen oikaisemiseksi on kuukausi pyynnön vastaanottamisesta. Mikäli pyyntö on poikkeuksellisen monimutkainen ja laaja, määräaikaa voidaan jatkaa kahdella kuukaudella. 

Oikeus tietojen poistamiseen (artikla 17) 

Henkilöllä on vain tietyissä poikkeustapauksissa oikeus saada henkilötietonsa kokonaan poistettua kaupungin rekistereistä (oikeus tulla unohdetuksi). Tällaista oikeutta ei kuitenkaan ole niissä tapauksissa, kun henkilötietojen käsittely on tarpeellista lakisääteisen velvoitteen noudattamiseksi tai kaupungille kuuluvan julkisen vallan käyttämistä varten. Tietojen säilyttämisessä ja poistamisessa noudatetaan kaupungin tiedonohjaussuunnitelmaa ja lainsäädännön velvoittamia tietojen säilytysaikoja. 

Oikeus käsittelyn rajoittamiseen (artikla 18) 

Henkilöllä voi tietyissä tilanteissa olla oikeus pyytää henkilötietojensa käsittelyn rajoittamista siksi aikaa, kunnes hänen tietonsa on asianmukaisesti tarkistettu ja korjattu tai täydennetty. 

Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen (artikla 20) 

Henkilöllä on oikeus saada toimittamansa itseään koskevat henkilötiedot jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa ja siirtää ne toiselle rekisterinpitäjälle. Oikeus ei koske sellaista henkilötiedon käsittelyä, joka on tarpeen yleistä etua koskevan tehtävän suorittamiseksi tai rekisterinpitäjälle kuuluvan julkisen vallan käyttämiseksi. Näin ollen pääsääntöisesti oikeutta ei sovelleta Forssan kaupungin henkilörekistereihin liittyen. 

Vastustamisoikeus (artikla 21) 

Henkilöllä on oikeus henkilökohtaiseen, erityiseen tilanteeseensa perustuen milloin tahansa vastustaa henkilötietojensa käsittelyä silloinkin, kun käsittely perustuu yleistä etua koskevan tehtävän suorittamista tai kaupungille kuuluvan julkisen vallan käyttämistä. Tässä tapauksessa tietoja voidaan käsitellä edelleen vain, jos käsittelyyn on olemassa huomattavan tärkeä ja perusteltu syy, joka voidaan osoittaa. 

Automatisoidut päätökset ja profilointi (artikla 22) 

Henkilöllä on oikeus olla joutumatta sellaisen päätöksen kohteeksi, joka perustuu pelkästään automaattiseen käsittelyyn, kuten profilointiin, ja jolla on häntä koskevia oikeusvaikutuksia tai muita merkittäviä häntä koskevia vaikutuksia, ellei henkilö ole antanut nimenomaista suostumustaan tähän. 

Oikeus tehdä valitus viranomaiselle (artikla 77) 

Henkilöllä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle, jos hän katsoo, että henkilötietojen käsittelyssä rikotaan EU:n yleistä tietosuoja-asetusta (EU) 2016/679. Tämän lisäksi henkilöllä on oikeus käyttää muita hallinnollisia muutoksenhakukeinoja sekä oikeussuojakeinoja. 

Oikeus tehokkaisiin oikeussuojakeinoihin (artikla 79) 

Henkilöllä on oikeus myös nostaa kanne rekisterinpitäjää tai henkilötietojen käsittelijäorganisaatiota vastaan, jos hän katsoo oikeuksiaan loukatun sen takia, ettei hänen henkilötietojensa käsittelyssä ole noudatettu tietosuoja-asetusta. 

Kuinka oikeudet toteutetaan? 

Oikaisu- ja tietopyyntölomakkeet ja niiden täyttöohjeet löytyvät oheisista liitteistä. 

Rekisteritietojen tarkastuspyyntö (PDF)

Rekisteritietojen oikaisupyyntö (PDF)