Uutiskirjeen tietosuojaseloste

Henkilötietolain (523/99) 10§
EU:N yleinen tietosuoja-asetus 2016/679

1. Rekisterinpitäjä
Forssan kaupunki

2. Rekisterin nimi
Uutiskirjerekisteri

3. Rekisteriasioista vastaava henkilö
Mikko Niskanen
Forssan kaupunki
Turuntie 18
30100 Forssa
puh. 03 41411, mikko.niskanen@forssa.fi

4. Rekisterin käyttötarkoitus
Uutiskirjeiden toimittaminen, lainsäädännössä tarkoitettujen markkinointikieltojen toteuttaminen.

Käsittely perustuu asiakassuhteen hoitamiseen, rekisteröidyn suostumukseen tai rekisterinpitäjän oikeutettujen etujen toteuttamiseksi. 

5. Rekisterin tietosisältö
Rekisterissä käsitellään rekisterin käyttötarkoituksen mukaisia tarpeellisia tietoja:

6. Tietolähteet
Henkilötietoja kerätään rekisteröidyltä itseltään kampanjoiden, palautteiden ja uutiskirjetilauksien yhteydessä. Evästeillä kerätään lisäksi tietoa verkkosivustojen käytöstä.

7. Tietojen luovutus ja siirto
Tietoja ei luovuteta ilman rekisteröidyn lupaa muuten kuin lain sallimissa ja velvoittamissa rajoissa tai viranomaisten vaatimusten edellyttämällä tavalla. Rekisterin käyttötarkoituksen mukaisien tehtävien hoitoon voidaan käyttää alihankkijoita ja tietoja voidaan siirtää EU-/ETA-alueen ulkopuolelle, jos se on palvelun toteuttamisen vuoksi tarpeellista. Tällöin rekisterinpitäjä huolehtii sopimuksin lainsäädännön edellyttämällä tavalla tietosuojan riittävästä tasosta.

8. Tietojen säilytysaika
Rekisterinpitäjä säilyttää tietoja vain niin kauan, kun on tarpeen rekisterin käyttötarkoituksen kannalta.

9. Rekisterin suojaus
Tietokannat, joihin tietoja tallennetaan, ovat teknisesti ja fyysisesti suojattu, siten ettei ulkopuolelta ole niihin pääsyä. Pääsy tietoihin on vain niillä, joilla se on tarpeen työtehtävien hoitamiseksi.

10. Tarkastus- ja korjausoikeus sekä oikeus tietojen poistamiseen
Rekisteröidyllä on oikeus milloin tahansa perua uutiskirjetilauksensa. Rekisteröidyllä on oikeus tarkistaa, mitä tietoja hänestä rekisteriin on talletettu, oikeus vaatia virheellisen henkiötiedon korjaamista ja oikeus saada tietonsa poistetuksi rekisteristä. Tarkastus-, korjaus- tai poistopyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna rekisteriasoista vastaavalle henkilölle.

11. Siirto- ja kielto-oikeus
Rekisteröidyllä on oikeus saada häntä koskevat henkilötiedot, jotka hän on toimittanut rekisterinpitäjälle, jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa, jos käsittely perustuu suostumukseen tai sopimukseen, ja käsittely suoritetaan automaattisesti. Rekisteröidyllä on EU:n tietosuoja-asetuksen 18 artiklan mukainen oikeus tietojen käsittelyn rajoittamiseen. Siirto- ja kielto-oikeudet astuvat voimaan 25.5.2018.

12. Tietosuojaselosteen muuttaminen
Rekisterinpitäjä pidättää oikeuden päivittää ja muuttaa tietosuojaselostetta. Lainsäädännön niin vaatiessa ilmoitamme siitä rekisteröidylle.

Laadittu 22.5.2018